Lotayamm

contents

Big 9
Big 9
 • Big9 logo ေရႊတစ္က်ပ္သား ၊ Samsung Note 10 ဖုန္းအျပင္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္မ်ားစြာအား ကံထူးရယူဖို ့Big9 ေဖ်ာ္ေျဖေရး ၀န္ေဆာင္မႈအား ရယူလိုက္ပါ။
  MPTမွ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 • Big 9
  တစ္ရက္၉၉က်ပ္
 • BIG9 New Year Promotion ( 1.9.2019to 31.12.2019 )
  ၁။ BIG9 မွ မည္ကဲ့သို႕ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးရရွိႏုိင္မည္နည္း။
  ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္တဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ဳိးစံု ျဖစ္တဲ့ သီခ်င္းမ်ား၊ Live Showမ်ား၊ ဂီတစကားဝိုင္းမ်ား၊ သင္ၾကားမႈမ်ား၊ အႏုပညာရွင္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ခရီးသြားအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ဟာသ၊ ျပည္ပရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ၊ ျမန္မာ ဇာတ္္လမ္းမ်ား အစရွိတဲ့ က႑ အစံုပါဝင္ၿပီးအကန္႔ အသတ္မရွိ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မယ့္ ဗီဒီယိုစတိုးတစ္ခုပါ။
   
  ၂။ BIG9 ဝန္ေဆာင္မႈအားမည္ကဲ့သို႕ရယူႏိုင္မည္နည္း။
  BIG9 ဝန္ေဆာင္မႈအားရယူလုိပါကONဟု SMS တြင္ရုိက္ျပီး 8989သို႕ စာတို (SMS) ေပးပို႕ရပါမည္။ 
   
  ၃။Promotion ကာလမည္မွ်ၾကာျမင့္မည္နည္း။
  Promotion ကာလအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ လ (၁) ရက္ေန႕မွ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႕အထိျဖစ္ပါသည္။ 
   
  ၄။Promotion အစီအစဥ္တြင္ မည္သည့္ဆုအမိ်ဳးအစားမ်ားပါဝင္မည္နည္း။
  Promotion အစီအစဥ္တြင္ ေရႊ(၁)က်ပ္သား (၁) ဆု၊ Samsung  Note  10 ဖုန္း(၁)လုံး ႏွင့္ ဖုန္းေငြျဖည္႔ကဒ္ (၅၀) တို႕ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ကံထူးသူမ်ားအား မဲေဖာက္ေရြးခ်ယ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။
   
  ၅။ကံထူးသူမ်ားအားမည္သို႕ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္နည္း။
  BIG9 NewYearPromotion အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ကံစမ္းသူမ်ားသည္ BIG9ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူထားရမည္ျဖစ္ျပီးဝန္ေဆာင္ခအားအနည္းဆံုး(၇)ႀကိမ္အထိေပးေးဆာင္ထားၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမည္။
  ထုိသို႕ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူမ်ားထဲမွ ကံထူးရွင္မ်ားအားမဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၂၀  ဇန္နဝါရီ လ( ၇ )ရက္ေန႕တြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအားေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
  ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူမ်ားသည္ Promotion ကာလ(၁/၈/၂၀၁၉ - ၃၁/၁၂/၂၀၁၉)အတြင္းဝန္ေဆာင္မႈအားပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ျပီးထုိသို႕ဝန္ေဆာင္မႈပယ္ဖ်က္ထားသူမ်ားအား Promotion ဆုအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
   
  ၆။ဆုရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆုမ်ားကိုမည္ကဲ့သို႕ထုတ္ယူႏုိင္မည္နည္း။
  ဆုရရွိသူမ်ားအားဆုလာေရာက္ထုတ္ယူရမည့္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကိုဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
  ဆုကိုလာေရာက္ထုတ္ယူရန္၊သက္ဆိုင္ရာေၾကျငာမႈျပဳလုပ္ေသာေန႕ရက္မွစ၍တစ္လအတြင္းမွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္လူကိုယ္တိုင္MPTရုံးခ်ဳပ္သို႕လာေရာက္ထုတ္ယူရပါမည္။အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိလွ်င္ဆုကိုအျခားအက်ံဳး၀င္သင့္ေလ်ာ္ေသာပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူကိုေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
   
  ၇။အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာရွိလာပါကမည္သို႕ျပဳလုပ္မည္နည္း။
  အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာရွိလာပါက MPT ႏွင့္ BIG9 ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာအတည္ျဖစ္ပါသည္။
   
  ၈။ဆုမ်ားအားေငြသား(သုိ႕မဟုတ္)တန္ဖိုးတူညီသည့္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျဖင့္လဲလွယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလာ။
  ဆုမ်ားအားေငြသား(သုိ႕မဟုတ္)တန္ဖိုးတူညီသည့္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျဖင့္လဲလွယ္မႈျပဳလုပ္္၍မရႏုိင္ပါ။
   
  ၉။ဝန္ေဆာင္မႈပယ္ဖ်က္လုိပါကမည္သို႕ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
  BIG9ဝန္ေဆာင္မႈအားပယ္ဖ်က္လုိပါက OFF ဟု 8989သို႕စာတို (SMS) ေပးပို႕ရပါမည္။
   
  ၁၀။BIG9 New Year Promotion အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုပါကမည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
  BIG9 New Year Promotion အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုပါက BIG9 Facebook Page Chat Box တြင္ ေမးျမန္းႏိုင္သလို Customer Care Hotline Number 09-441122225, 106တို႔ကိုတုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
   
   
  BIG 9 New Year Promotion (1.9.2019 to 31.12.2019)
   
   
  1. What kind of content will you get from BIG9 Service?
  It is an entertainment platform for Myanmar people to watch exclusive contents like travel programs, talk shows, interviews, music, MTV, drama series and so many more with unlimited access.
   
  2. How can you subscribe BIG9 service?
  To subscribe, send “ON” SMS to 8989.
   
  3. How long does this promotion last?
  Promotion period will be on September 1, 2019 and end in December 31, 2019. 
   
  4. What kind of prize will include in this promotion?
  - Gold 1 Tical - (1) Pcs
  - Samsung  Note 10            -          (1) phone
  - 3000 MPT Topup Cards - (50) Pcs
  All winners will be chosen randomly and will be announced.
   
  5. How will we choose the winners?
  Customers who want to participate in our BIG9 Promotion will be paid at least (7) times for Service Charge and must be active users when we select the winners.
  We will randomly choose the winner among these subscribers on January 7 th , 2020. 
  Users who un-subscribe within the promotion period will not be considered eligible for this promotion. 
   
  6. How can you receive the prizes?
  We will directly contact the winners with phone and give information about Place and Time to withdraw the prize.
  To collect their prize, eligible winners must personally present their original NRC Card at MPT head office within one month from the relevant announcement date.
  Failure to comply with this requirement may result to awarding of the prize to another eligible participant.
   
  7. How do we handle complaints?
  If there would be any complaints about choosing winners, the decision made by MPT and BIG9 will only be confirmed.
   
  8. Can customer exchange the prizes with cash or other same valued items?
  Prizes cannot be exchanged in cash or any other same valued items.
   
  9. How can you unsubscribe the service?
  To unsubscribe- Please, send “OFF” SMS to 8989.
   
  10. How can you ask details about BIG9 Promotion?
  You can ask detailed information at “BIG9 Facebook Page Messenger” or Customer Care Hotline Number (09-441122225, 106).

  MPTမွ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

  MPT ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -  BIG9 Service နွစ္သစ္ကူးအစီအစဥ္
  ဤစာမ်က္ႏွာသည္ ႏွစ္သစ္ကူး အစီအစဥ္ (ပရိုမိုးရွင္း)တြင္ပါဝင္ကံစမ္းသည့္အခါ သင့္အေနျဖင့္လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပရိုမိုးရွင္းအား ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (“MPT”၊ “ကၽြႏု္ပ္တို႔”၊ “ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို”၊ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏”)က ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ရယူႏုိင္ပါသည္။ ပရိုမိုးရွင္းကို Crystal ShineCo., Ltd. က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ကံစမ္းျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ဤစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (စုေပါင္း၍ “စည္းကမ္းခ်က္မ်ား” ဟုေခၚဆိုရန္) ကိုဖတ္႐ႈၿပီး နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ စည္းေႏွာင္မႈကိုခံယူရန္ သေဘာတူေၾကာင္း သေဘာေဆာင္ပါသည္။ 
  စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါမေရြး ေျပာင္းလဲမႈရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခု ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ သင္၏ဆက္လက္ပါဝင္ကံစမ္းမႈသည္ ေျပာင္းလဲၿပီးျဖစ္ေသာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကို သင္က လက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
  ၁။ Promotion
  ၁.၁ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ပရိုမိုးရွင္းကို Crystal Shine Co., Ltd. က အျပည့္အဝ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပရိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမဆို Crystal Shine Co., Ltd သို႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ ပရိုမိုးရွင္း တြင္ MPT ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အတုိင္း အတာသည္ ေအာက္တြင္ထပ္မံရွင္းလင္းေဖာ္ျပမည့္ က်သင့္ေငြေကာက္ခံျခင္း (Billing) ႏွင့္ စာရင္းေပး သံုးစြဲျခင္း (Subscription) ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ 
  ၁.၂ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ သင့္အား အတိအလင္း အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည့္ အခြင့္အေရးအားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရးကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာပ့ံပိုးသူမ်ားက သီးသန္႔ ရယူထိန္း သိမ္းထားပါသည္။ သင္အေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္းသာ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ကံစမ္းႏုိင္ၿပီး အျခားေသာအသုံးျပဳခံစားမႈအားလုံးကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ ထားပါသည္။
  ၁.၃ MPT သည္ MPT ၏ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္း ျပခ်က္မရွိဘဲ သင္၏ ပရိုမိုးရွင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ကံစမ္းမႈကို အေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ တာဝန္မရွိဘဲ အၿမဲတမ္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယာယီေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္စဲျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ခြင့္ျပဳရန္ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ သင္အေပၚ ဆက္လက္စည္းေႏွာင္မႈရွိရမည္။ 
  ၁.၄ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ သင္၏ပါဝင္ကံစမ္းမႈသည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာႏွင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ားေပၚ မူတည္ႏိုင္သည္။ ပရိုမိုးရွင္း၏ အဆက္ျပတ္ျခင္း၊ (စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စီစဥ္မထားဘဲျဖစ္ေစ) ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚျခင္းသို႔မဟုတ္ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ ျခင္းတစ္ခုခုအတြက္ MPT သည္ သင့္အေပၚ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚမဆို တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္သည္ကို သင့္အေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။ 
  ၁.၅ သင္၏ ပရိုမိုးရွင္းအသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အလဲြသံုးစားျပဳမႈ၊ သင္၏ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ မည္ သည့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္မဆို သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္၏ အျခားေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုခုအတြက္ MPT တြင္ တာဝန္ မရွိေစရ။ 
  ၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား 
  Crystal Shine Co., Ltd. သို႔မဟုတ္ အျခားတတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွ အျခားနည္းျဖင့္ တရားသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လြဲ၍ သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္အတုိင္း ဤ ပရိုမိုးရွင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသား၊ ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ လိုဂိုမ်ား၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာ မဟုတ္ေသာ (စုေပါင္း၍ “အေၾကာင္းအရာ”) MPT ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအခ်က္္အလက္ တစ္ခုခုႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥာဏပစၥည္းအခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးမွာ MPT ႏွင့္ ၎၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရးကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာပ့ံပိုးသူမ်ား၏ သီးသန္႔ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ပရိုမိုးရွင္း၏ မည္သည့္အရာကမွ် ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားတစ္ခုခု တြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထုိေအာက္တြင္ရွိေသာ အသံုးျပဳခြင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ဖန္တီးသည္ဟု မမွတ္ယူရ။ Promotion တြင္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုမွ ဆင့္ပြားရရွိလာေသာ လက္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသံုးျပဳ ခြင့္ေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ ဆင့္ပြားကူးယူျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊  လူအမ်ား ျမင္သာေစရန္ ျပသျခင္း၊ လူအမ်ား ျမင္သာေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ အတိအလင္း ခြင့္ျပဳမထားေသာ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မဆို အေၾကာင္းအရာအားအသံုးျပဳျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ထားပါသည္။ 
   
  ၃။ စာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္း
  ၃.၁ ပရိုမိုးရွင္းကာလသည္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕မွ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ေန႕အထိျဖစ္ပါသည္။
  ၃.၂ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ကံစမ္းႏုိင္ရန္ သင္အေနျဖင့္ BIG9 ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ပရိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း စာရင္းေပးသံုးစြဲရမည္။ 
  ၄။ ပါဝင္ကံစမ္းႏုိင္သူမ်ား
  ၄.၁ ဤပရိုမိုးရွင္းကို အနည္ဆံုး အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္(၁၆)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိျပီး (MPT SIM အသုံးျပဳ ေနသည့္) မွတ္ပံုတင္ထားေသာ MPT သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
  ၄.၂ MPTနွင့္တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစMPT အတြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္MPT၏ ဝန္ထမ္းမ်ား(မိသားစုနွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ား အပါအ၀င္)ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ကံစမ္းခြင့္မရွိပါ။
  ၅။ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း
  MPT အေနျဖင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ လူသိမ်ားေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ပါဝင္ ကံစမ္းသူမ်ား၏ဗီဒီယိုမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းတို႔ ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ MPT ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဈး ကြက္ရွာေဖြရန္၊ ေၾကာ္ျငာရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ရန္ အလို႔ငွာပါဝင္ကံစမ္းသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ဖြင့္ဟ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အၾကား ေဝမွ်ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ MPT၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ပါဝင္ကံ စမ္းသူမ်ားက သေဘာတူညီၿပီး ခြင့္ျပဳပါသည္။
  ၆။ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း 
  သင္သည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အရာထမ္းမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား (၁) သင္ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရရွိ ေသာေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအပါအဝင္ သင္၏ ပရိုမိုးရွင္းအား အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း (၂) ဤတြင္ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား တစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းတစ္ခုခု အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၃) ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာ၊ လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္၏ ေက်ာ္ၾကားမႈကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားအား အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ အခြင့္ အေရးမ်ား (Publicity Rights) သို႔မဟုတ္၊ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရး မ်ား အပါအဝင္ ၎တို႔ ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္အခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို သင့္အေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၄) သင္၏ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုခုကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၅) ပရိုမိုးရွင္းမွတစ္ဆင့္ သင္တင္ျပေသာ သို႔မဟုတ္ သင္ရရွိေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု၏ ရလဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (၆) သင္၏ဖုန္းနံပါတ္(စာရင္းသြင္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းမသြင္း ထားသည္ျဖစ္ေစ)၊ ဟန္းဆက္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိရိယာမွတဆင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဦး၏ ပရိုမိုးရွင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတို႔မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ နစ္နာမႈ မ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား၊ ကုန္က်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေၾကြးၿမီႏွင့္ အသံုးစရိတ္ မ်ား (ေရွ႕ေန႔ခမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟုကန္႔သတ္မထားေသာ) တစ္ခုခု ႏွင့္ အားလံုးထံမွႏွင့္ ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္၍ ကာကြယ္ေပးရန္၊ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမွ ကင္း လြတ္ေစရန္သေဘာတူပါသည္။
  ၇။ အာမခံခ်က္မ်ား၏ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကန္႔သတ္ခ်က္ 
  ၇.၁ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ပရိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ သင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္)ႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဤေနရာ၌ “ရွိသည့္အတုိင္း” ႏွင့္ “ရွိႏိုင္ မည့္အတိုင္း” ရႏိုင္ေသာစနစ္ျဖင့္ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္ပရိုမိုးရွင္းလည္ပတ္ျခင္း သို႔မ ဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ပရိုမိုးရွင္းမွတဆင့္ အျခားနည္းျဖင့္သင္အသံုး ျပဳ ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ ၎၏တိက်မႈအပါအဝင္သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္  အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္ေသာ အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ပါ။ သင္၏ ပရိုမိုးရွင္းအသံုးျပဳမႈသည္ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေခ်ရွိေသာအႏၱရာယ္ကို မိမိဘာသာ တာဝန္ယူသည္ဟု အတိအလင္း သေဘာတူပါသည္။ 
  ၇.၂ MPT သည္ပရိုမိုးရွင္းအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ သင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္သည့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္အရျဖစ္ေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဆက္ အားျဖင့္ျဖစ္ေသာ နစ္နာမႈမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ နစ္နာမႈတစ္စံု တစ္ရာအတြက္ တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 
  ၇.၃ သင္အေနျဖင့္ပရိုမိုးရွင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကံစမ္းရာတြင္မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပရိုမိုးရွင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးဆက္အရျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မည္သည့္ သေဘာသဘာဝ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးအစားမဆိုရွိသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ၊ ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပးရန္တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား တစ္ခုခုႏွင့္အားလံုးမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ MPT ကိုထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား အသိေပးၿပီးသည့္တိုင္ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ကံစမ္းစဥ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ကံထူးဆုအား အသံုးျပဳခံစားျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚမဆို ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထိခိုက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု မကန္႔သတ္လ်က္၎တို႔မွေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာေသာႏွင့္ ၎တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳေသာ ေတာင္းခံမႈ မ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားစြဲဆိုရန္ အေၾကာင္းတို႔မွ MPT အားကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ရာသက္ပန္ လြတ္ၿငိမ္းေစရန္ သေဘာ တူညီပါသည္။
  ၇.၄ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အမ်ားဆံုးအတုိင္းအတာအေလ်ာက္ MPT သည္ ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္း၏ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟုကန္႔သတ္မထားေသာအတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ားအားလံုးကို မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါသည္။
  ၇.၅ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ပရိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ သင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ MPT ဆာဗာမ်ား သို႔မဟုတ္ MPT မွ ပို႔ေသာအီလက္ထေရာက္နစ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပါသည္ဟု MPT က အာမခံျခင္း မျပဳပါ။
  ၈။ တတိယပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအရာ
  ပရိုမိုးရွင္းတြင္ Crystal Shine Co., Ltd. အပါအဝင္ တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ရရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔က ပ့ံပိုးေပး ထားေသာအေၾကာင္းအရာ(တတိယပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအရာ)တို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂိၢဳလ္၏အေၾကာင္းအရာသို႔မဟုတ္ တတိယပုဂိၢဳလ္၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုခုအတြက္ MPTတြင္တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တစ္ခုခုအား ရည္ၫႊန္းခ်က္သည္ MPT က ေထာက္ခံမႈ၊ ကမကထျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳမႈ မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔သြယ္ဝိုက္ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။
  ၉။ အေထြေထြ
  ၉.၁ တတိယပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦး၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္မႈရွိလွ်င္ ကံထူးဆုမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါမည္။
  ၉.၂ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ MPT ၏ အေထြေထြစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“GTC”) အရျဖစ္ရပါမည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ GTC အၾကား ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ဤစည္း ကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းမ်ားက လႊမ္းမိုးရမည္။
  ၉.၃ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ တရား႐ံုး သို႔မ ဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကား ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုခုအရျဖစ္ရပါမည္။ 
  ၉.၄ အကယ္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎အက်ံဳးဝင္မႈ၏ စည္းကမ္းမ်ား ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္၊ ျပ႒ာန္း ခ်က္တစ္ခုခုအား တရား႐ံုးတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာအဖြဲ႔တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ထို အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တရားမဝင္ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာမသက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါက စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ က်န္ရွိေသာ အပိုင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ စည္းကမ္းမ်ား၊ ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ (တရားမဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွအပ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေစရဘဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္စီသည္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ားဆံုး အတိုင္းအတာအထိ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ရွိရမည္။ 
   
  BIG9 နွစ္သစ္ကူးအစီအစဥ္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
  ၁။ အသံုးျပဳသူသည္ BIG9 ၀န္ေဆာင္မႈကို MPTဖုန္းနံပတ္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူထားရမည္ျဖစ္သည္။
  ၂။ မွတ္ပံုတင္ထားေသာMPTအသံုးျပဳသူမ်ား (MPT ဆင္းမ္ကဒ္အသံုးျပဳသူ)၊ အနည္းဆံုး အသက္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ BIG9 ၀န္ေဆာင္မႈကိုရယူထားေသာသူမ်ား(အသစ္/အေဟာင္း)သည္ဤအထူးအစီအစဥ္ တြင္ပါ၀င္နိုင္ပါသည္။
  ၃။ အသံုးျပဳသည္ ပရိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈအား အနည္းဆံုး(၇)ၾကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေပးေခ်ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆုေရြးခ်ယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ရမည္။
  ၄။ ပရိုမိုးရွင္းကာလသည္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕မွ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ၿပီး ပရိုမိုးရွင္းကာလျဖစ္သည္။
  ၅။ ကံထူးရွင္မ်ားအား ပရိုမိုးရွင္းကာလ ျပီးဆံုးေသာအခါ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ဆုမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
   - ေရႊ (၁) က်ပ္သားဆု (၁) ဆု
  - Samsung Note 10 ဖုန္း (၁) လုံး
  - MPT ေငြျဖည့္ကဒ္(၃၀၀၀) က်ပ္တန္ (၅၀) ဆု 
   
  ၆။ ကံထူးသူမ်ားအား ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္  ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
  ၇။ MPT နွင့္တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစ MPTအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ မိသားစုနွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ MPT၏ ဝန္ထမ္းမ်ား ပရိုမိုးရွင္း တြင္ပါဝင္ကံစမ္းခြင့္မရွိပါ။
  ၈။ ဆုကိုလာေရာက္ထုတ္ယူရန္၊ သက္ဆိုင္ရာေၾကျငာမႈျပဳလုပ္ေသာေန႕ရက္မွစ၍ တစ္လ အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္လူကိုယ္တိုင္ MPT ရုံးခ်ဳပ္သို႕ လာေရာက္ထုတ္ယူရပါမည္။ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိလွ်င္ဆုကိုအျခားအက်ံဳး၀င္သင့္ေလ်ာ္ေသာပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
  ၉။ ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္ကံစမ္းမဲေပါက္သူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္အပါအ၀င္ပရိုမိုးရွင္းနွင့္ပတ္သတ္ ေသာမည္သည့္အေျခအေနကိုမဆို BIG9Co., Ltd. ႏွင့္ MPT တို႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကသာေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။ေနာက္ထပ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊စံုစမ္းမႈမ်ားနွင့္အေပးအယူမ်ားကိုျပဳလုပ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။
  ၁၀။ ပရိုမိုးရွင္း နွင့္ပတ္သတ္၍အေသးစိတ္သိရွိလိုလွ်င္၀၉ - ၄၄၁၁၂၂၂၂၅သို႕မဟုတ္၁၀၆ သို႕ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
   
  MPT Terms and Conditions –BIG9 Service New Year  Promotion
  This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the “New Year Promotion” (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanmar Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you by Contents Hub Co.,Ltd. By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”). 
  The Terms are subject to change at any time. Your continued participation in the Promotion after any such change constitutes your acceptance of the revised Terms. 
  1. The Promotion
   
  1.1 As mentioned above, the Promotion is fully operated by Crystal Shine Co.,Ltd. The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing and subscription functions only, which will be further explained below. 
   
  1.2 All rights not expressly granted to you in the Terms are reserved and retained by us or our licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. You may participate in the Promotion only as permitted by the Terms and by law; all other uses are strictly prohibited.
   
  1.3 MPT may permanently or temporarily terminate, suspend, or otherwise refuse to permit your access or participation in the Promotion as determined in MPT’s sole discretion, without notice and liability for any or no reason. In such event, you shall continue to be bound by the Terms to the extent necessary to fulfill surviving terms contained herein.
   
  1.4 Your participation in the Promotion is subject to scheduled and unscheduled service interruptions. You agree that MPT will not be liable to you or any third parties for any interruption of the Promotion, downtime (planned or unplanned) or access failure. 
   
  1.5 MPT shall have no liability for your use or misuse of the Promotion, any interactions you have with other users, or any other act or omission by you with regard to the Promotion. 
  2. Our Proprietary Rights
  Except as otherwise rightfully operated by Crystal Shine Co.,Ltd.or any other third party, as applicable, any MPT proprietary material related to the Promotion, including, without limitation, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of MPT and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to create a license or right in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content accessible on the Promotion. Use of the Content for any purpose not expressly permitted by the Terms is strictly prohibited.
  3. Subscription 
   
  3.1 The Promotion period is from 1st September  2019 to 31st December 2019 (“Promotion Period”).
   
  3.2 In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the BIG9 service during the Promotion Period. 
  4. Eligibility
  4.1 The Promotion is intended solely for select MPT registered users (using a MPT SIM) who are at least sixteen (16) years of age.
   
  4.2 Any individual or organization working directly or indirectly with MPT or its affiliates, including their family and relatives, are not eligible to join the Promotion.
   
  5. Marketing and Promotion
  The participants agree and consent to MPT collecting, using, disclosing and sharing amongst themselves the Participants’ personal data, and disclosing such personal data to MPT’s authorized service providers and relevant third parties for purposes which are necessary or reasonably incidental to the Promotion, and to market, advertise and/or promote the goods or services of MPT, including without limitation using videos and/or images of the Participants for publicity purposes.
  6. Indemnity
  You agree to defend, indemnify and hold harmless MPT and its subsidiaries, joint operation partner, agents, managers, and other affiliated companies, and their employees, contractors, agents, officers and directors, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to attorneys’ fees) arising from: (i) your use of and access to the Promotion, including any data or content transmitted or received by you; (ii) your violation of any term of the Terms, including without limitation your breach of any of the representations and warranties herein; (iii) your violation of any third-party right, including without limitation any right of privacy, publicity rights or intellectual property rights; (iv) your violation of any law, rule or regulation of the Union of Myanmar or any other country; (v) any claim or damages that arise as a result of any information submitted or received by you through the Promotion; or (vi) any other party’s access and use of the Promotion through your phone number (registered or unregistered), handset, or other device. 
  7. Disclaimers of Warranties and Limitation of Liability
   
  7.1 THE PROMOTION AND ALL INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) AND OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THEREIN ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. MPT MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE PROMOTION, OR THE INFORMATION, INCLUDING ITS ACCURACY, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE PROMOTION. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE PROMOTION IS AT YOUR SOLE RISK.
  7.2 MPT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THE PROMOTION, OR FROM ANY INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE PROMOTION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. 
   
  7.3 IN ENTERING THE PROMOTION, YOU AGREE TO HEREBY RELEASE AND FOREVER DISCHARGE MPT, AND TO INDEMNIFY MPT FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, RIGHTS, CAUSE OF ACTION OR ANY NATURE OR KIND, ARISING FROM AND BY REASON OF ANY AND ALL LOSS, INJURY, DAMAGE OR LIABILITY AND THE CONSEQUENCES THEREOF WHETHER DIRECT OR CONSEQUENTIAL IN CONNECTION WITH THE PROMOTION, REGARDLESS OF THE CAUSE THEREOF, AND EVEN IF MPT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY INJURY TO ANY PERSONS OR ANY DAMAGE CAUSED TO ANY PROPERTY WHILE PARTICIPATING IN THE CONTEST OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, THE USE OF THE PRIZE.
  7.4 TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, MPT DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
   
  7.5 MPT DOES NOT WARRANT THAT THE PROMOTION, INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THEREIN, MPT SERVERS OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT FROM MPT ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. 
   
  8. Third Party Content
  The Promotion may aggregate content obtained or provided by third parties, including Crystal Shine Co.,Ltd. (“Third Party Content”). As such, MPT is not responsible for such Third Party Content or any linked websites associated with Third Party Content. Reference to any information, products or services of third parties does not constitute or imply endorsement, sponsorship or recommendation by MPT. 
  9. General 
   
  9.1 The terms and conditions of any third party will apply to the prizes where applicable.
  9.2 The Terms are subject to MPT’s General Terms and Conditions (“GTC”) which can be found at: http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/. In the event of a conflict between the terms of these Terms and the GTC, the Terms shall prevail. 
  9.3 The Terms are subject to the laws of the Republic of the Union of Myanmar and any regulation, notification, directive or instruction issued by a court or body of competent jurisdiction. 
   
  9.4 If any term, covenant or provision of the Terms is held to be illegal, invalid or unenforceable by any court or body of competent jurisdiction or by virtue of any legislation to which it is subject, then the remainder of the Terms or the application of such term, covenant or provision to any person (other than those as to whom it is held invalid or unenforceable) shall not be affected thereby, and each provision of the Terms shall remain valid and enforceable to the fullest extent permitted by law. 
  BIG9 New Year Promotion Terms and Conditions
  ---------------------------------------------------------------------------
  1. Users can subscribe to the BIG 9 service using their MPT phone numbers.
  2. MPT registered users (using an MPT SIM) who are Myanmar citizens, at least 16 years old, and are BIG9 subscribers (new/existing) can participate in the Promotion.
   
  3. To be eligible, users have to successfully pay for the service at least 7 times within Promotion Period and must be an active user at the time of winner selection. 
  4. The Promotion period is from 1th September  2019 to 31 th December 2019 (“Promotion Period”). 
  5. Winners will be selected randomly by lucky draw at the end of the Promotion Period.  The prizes are as follows:
  • Gold 1 Tical (1pc)
  • Samsung Note 10 Phone (1)
  • 3,000Ks MPT Top-up Card (50pcs) 
  6.   Winners will be announcing on 7 January  2020. 
  7.Any individual or organization working directly or indirectly with MPT including their family and relatives are not eligible for the lucky draw. 
  8. To collect their prize, eligible winners must personally present their original NRC Card at the MPT head office within one month from the relevant announcement date.  Failure to comply with this requirement may result to awarding of the prize to another eligible participant.
  9. Crystal Shine Co. Ltd and MPT’s decision in relation to every aspect of the Promotion including but not limited to the type of Prize and the selection of winner shall be deemed final and conclusive under any circumstance. No further appeal, enquiry and/or correspondence will be entertained.
  10. You may contact 09441122225 and 106 for detailed information about the Promotion.


ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..