သတ္မွတ္ခ်က္

အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (“MPT”၊ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔”၊ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို” သို႔မဟုတ္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏”) က သင့္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးထားေသာ လိုတရမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လိုတရ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ အက္ပ္လီေကးရွင္းမ်ား (“လိုတရ”) ကို ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ သင္လိုက္နာရန္ သေဘာတူ ႏိုင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းထားပါသည္။ လိုတရကို ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ၎ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ လိုတရ၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ မူဝါဒ ႏွင့္ ၎တို႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား(စုေပါင္း၍ “စည္းကမ္းခ်က္မ်ား” ဟု ေခၚဆိုရန္) ကို ဖတ္႐ႈ၊ နားလည္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း သေဘာေဆာင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ တင္ျခင္းအားျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မိမိတစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ သင္၏ လိုတရအား ဆက္လက္အသံုးျပဳမႈသည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံျခင္း ေျမာက္ပါသည္။

၁။ လုိတရ အသံုးျပဳမႈ

လိုတရသည္ သင့္အတြက္ သတင္း၊ ရာသီဥတု၊ ေဗဒင္မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၊ ဗီဒီယိုအပိုင္းတိုမ်ား ႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွာေဖြႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုကို သင့္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးထား ပါသည္။

လိုတရကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင္သည္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ဝိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္တစ္ခုျဖင့္ လိုတရကို ဝင္ေရာက္ပါက အတည္ျပဳ စစ္ေဆးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ခါသံုး စကားဝွက္ကို သင့္ထံ ေပးပို႔သြားပါမည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လိုက္နာမႈအေပၚႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒတာ အခေၾကးေငြမ်ားေပးေခ်မႈအေပၚမူတည္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အား တစ္ကိုယ္ေရ ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ လိုတရ အသံုးျပဳမႈကို ဝင္ေရာက္သံုးစြဲ ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ သီးသန္႔မျဖစ္ေသာ၊ လႊဲေျပာင္း၍ မရေသာ၊ ထပ္ဆင့္လိုင္စင္ခ်၍ မရေသာ ႏွင့္ ႐ုတ္သိမ္း၍ရေသာ သံုးစြဲခြင့္ကို ေပးပါသည္။ ဤသံုးစြဲခြင့္ထဲတြင္ လိုတရအေၾကာင္းအရာ ေဒါင္းေလာ့ျပဳလုပ္ ျခင္း၊ ကူးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအသံုးျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ Data Mining၊ Robots တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အလားတူ ေဒတာစုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္း ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း တစ္ခုခု အပါအဝင္ လိုတရ သို႔မ ဟုတ္ ၎၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ မပါဝင္ပါ။ စည္းကမ္းခ်က္ထဲ တြင္ သင့္အား အတိအလင္း ခြင့္မေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရး ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ေသာ အေၾကာင္းအရာ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းရယူထားပါသည္။ လိုတရ၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကို မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတိအလင္း စာျဖင့္ေရးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ပံုတူပြားျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔ မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း မျပဳရ။ သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အမည္ သို႔မဟုတ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာ Meta Tags သို႔မဟုတ္ အျခား ဝွက္ထားသည့္ စာသားတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။ သင္သည္ လိုတရကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အျခားအသံုးျပဳမႈမ်ား ကို တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို သင္ လိုက္နာမႈမရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္အား ေပးအပ္ထားေသာ အသံုးျပဳခြင့္ကို အေၾကာင္းၾကားမႈ မရွိဘဲ ခ်က္ျခင္း ရပ္စဲမည္ျဖစ္သည္။

MPT သည္ MPT ၏ မိမိ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သင္၏ လိုတရသို႔ ဝင္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမႈကို အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိဘဲ အၿမဲတမ္း သို႔မဟုတ္ ယာယီ ရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား နည္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုသို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အေၾကာင္း ျပခ်က္အတြက္မွ တာဝန္မရွိေစရ။ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ သင္သည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤတြင္ ပါဝင္ေသာ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ဆက္လက္ လိုက္နာရပါမည္။

လိုတရသည္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္မဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ား ေပၚ မူတည္ ႏိုင္သည္။ လိုတရ၏ က႑မ်ားအားလံုးသည္ MPT ၏ မိမိတစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲ ျခင္း ရွိႏိုင္သည္။ MPT သည္ သင့္အေပၚ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင္မွ် လိုတရ၏ အဆက္ျပတ္ျခင္းတစ္ခုခု၊ ခၽြတ္ယြင္းေနေသာ အခ်ိန္ (စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ မစီစဥ္ထား သည္ျဖစ္ေစ) သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္၍ မရျခင္း အတြက္ တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္သည္ကို သင့္အေနျဖင့္ သေဘာ တူပါသည္။

MPT သည္ သင္၏ လိုတရ အသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အလဲသံုးစားျပဳမႈ၊ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ တစ္ခုခုအတြက္ တာဝန္ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား

လိုတရ ႏွင့္ ထိုအထဲတြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုတြင္ လႊဲေျပာင္းထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသား၊ ဂရပ္ ဖစ္မ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ လိုဂိုမ်ား၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္း သာ မဟုတ္ေသာ (စုေပါင္း၍ “အေၾကာင္းအရာ”) အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥာဏ ပစၥည္း အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးမွာ MPT ႏွင့္ ၎၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရး ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ ပ့ံပိုးသူမ်ား ၏ သီးသန္႔ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ဤ တြင္ အတိ အလင္းေဖာ္ျပထားသည္မွ လႊဲ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ မည္သည့္အရာကမွ် ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး မ်ားတစ္ခုခုတြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထုိေအာက္တြင္ရွိေသာ အသံုးျပဳခြင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး တစ္ခု ဖန္တီးသည္ဟု မမွတ္ယူရ။ လိုတရတြင္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားတစ္ခုခု သို႔ မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုမွ ဆင့္ပြားရရွိလာေသာ လက္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ကူးယူ ျခင္း၊ ဆင့္ပြားကူးယူျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ လူအမ်ားျမင္သာ ေစရန္ ျပသျခင္း၊ လူအမ်ားျမင္သာ ေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ထုတ္ေဝ ျခင္း၊ ၊ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ ပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ အတိအလင္းခြင့္ျပဳမထားေသာ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မဆို အေၾကာင္း အရာ အား အသံုးျပဳ ျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းအပါအဝင္ ၎တို႔ ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားဘဲ လိုတရအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား (“ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား”) တင္ျပရန္ သင့္အေန ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္အား တင္ျပရန္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ထင္ျမင္ခ်က္ တစ္ခုခုကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ သင္၏ ထုတ္ေဖာ္မႈသည္ အခမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေတာင္းဆိုပဲေပးေၾကာင္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ မထားေၾကာင္း၊ ႏွင့္ MPT အား ယံုမွတ္အပ္ႏွံမႈ တစ္စံုတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တာဝန္ဝတၱရား ေအာက္ မေရာက္ေစေၾကာင္း၊ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ထိုထင္ျမင္ခ်က္ကို သင့္အားေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘဲ လႊတ္လပ္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထိုထင္ျမင္ခ်က္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိျခင္းမဟုတ္ေသာ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံ ထုတ္ေဖာ္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သင္၏တင္ျပမႈကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ ယခင္က MPT သိရွိထားေသာ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ ထားေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္အျပင္ အျခားအရင္း အျမစ္မ်ားထံမွ ရရွိထားေသာ ဆင္တူသည့္ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား သံုးစြဲရန္ အခြင့္အေရးမ်ား တစ္ခုခုကို MPT က စြန္႔လြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို သင့္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။

၃။ သံုးစြဲမႈအတြက္ ျပည့္မွီရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္

လိုတရအား အသက္ဆယ့္သံုး(၁၃)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ဆယ့္ရွစ္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက မိဘအုပ္ထိန္းမႈမွ ကင္းလြတ္ေသာ အရြယ္မေရာက္ ေသးသူ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရရွိထားသူ ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား၊ ကတိ သစၥာျပဳျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္းမ်ား ႏွင့္ အာမခံျခင္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းအျပည့္အဝရွိျခင္းျဖစ္မွသာ လိုတရအား အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။


၄။ ေဒတာအခေၾကးေငြမ်ား

လိုတရအား ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အခေၾကးေငြမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု အား ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈျခင္း အပါအဝင္ သင္၏ လိုတရအသံုးျပဳျခင္း အတြက္၌ အခ ေၾကးေငြမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

၅။ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း

သင္သည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာ မ်ား ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အရာထမ္း မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား (၁) သင္ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္း အရာ တစ္ခုခုအပါအဝင္ သင္၏ လိုတရအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း (၂) ဤတြင္ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္ မ်ားတစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ သင္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္း တစ္ခုခုအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၃) ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာ၊ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ ေက်ာ္ၾကားမႈ ကိုယ္ပိုင္ လကၡဏာမ်ားအား အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (publicity rights) သို႔မဟုတ္၊ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္အခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို သင့္အေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၄) သင္၏ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုခုကိုခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္း၊ (၅) လိုတရမွ တစ္ဆင့္ သင္တင္ျပေသာ သို႔မဟုတ္ သင္ရ ရွိေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု၏ ရလဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (၆) သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ (မွတ္ပံုတင္ထားသည္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုမတင္ထားသည္ ျဖစ္ေစ) သို႔ မဟုတ္ ဟန္းဆက္မွ တစ္ဆင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ လိုတရသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ ေပၚ ေပါက္လာေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား၊ ကုန္က်မႈ မ်ား သို႔ မဟုတ္ ေၾကြးၿမီႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား (ေရွ႕ေန႔ခမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမက) တစ္ခုခုႏွင့္ အားလံုးထံမွ ႏွင့္ ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္၍ ကာကြယ္ေပးရန္၊ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ သေဘာတူပါသည္။

၆။ အာမခံခ်က္မ်ား၏ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကန္႔သတ္ခ်က္

လိုတရႏွင့္ လိုတရတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ သင္အသံုးျပဳေစႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စာျဖင့္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္းမွ လႊဲ၍ “ရွိသည့္အတုိင္း”ႏွင့္ ရွိႏိုင္မည့္အတိုင္း ရႏိုင္ေသာ စနစ္” ျဖင့္ ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္ လိုတရ လည္ပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္၏ တိက် မွန္ကန္မႈ၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ လိုတရတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ လိုတရမွ တဆင့္ သင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားနည္းျဖင့္ တိတိက်က်စာျဖင့္ေရးသား မေဖာ္ျပ ထားပါက မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္ေသာ အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ပါ။ သင္၏ လိုတရအသံုးျပဳမႈသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ် ရွိေသာ အႏၱရာယ္ကို မိမိဘာသာတာဝန္ယူသည္ဟု အတိအလင္း သေဘာတူပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အမ်ားဆံုး အတုိင္းအတာအေလ်ာက္ MPT သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္း၏ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ယင္းတို႔ ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ား အားလံုးကို မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါသည္။

MPT သည္လိုတရ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ လိုတရတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ လိုတရမွ တဆင့္ သင္အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ MPT ဆာဗာမ်ား သို႔မဟုတ္ MPT မွ ပို႔ ေသာ အီလက္ ထေရာက္နစ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပါသည္ဟု MPT က အာမခံျခင္း မျပဳပါ။ MPTသည္ လိုတရအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုတရႏွင့္ လိုတရတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ လိုတရမွ တစ္ဆင့္ သင္အသံုးျပဳေစႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မ ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္သည့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္အရျဖစ္ေသာ ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျဖစ္ ေသာ နစ္နာမႈမ်ားအပါ အဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တာဝန္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

၇။ တတိယပုဂၢိဳလ္ အေၾကာင္းအရာ

လိုတရသည္ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ရယူေသာ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (“တတိယပုဂၢိဳလ္ အေၾကာင္းအရာ”)ကို စုစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ MPT သည္ ထို တတိယပုဂၢိဳလ္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေစ တတိယပုဂၢိဳလ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုခုႏွင့္ျဖစ္ေစတုိ႔ အတြက္ တာဝန္မရွိပါ။ တတိယ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတစ္ခုခုကို ရည္ညႊန္း ျခင္း သည္ MPT မွ ေထာက္ခံျခင္း၊ စပြန္ဆာေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးျခင္း အျဖစ္မေျမာက္ပါ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ညႊန္းဆိုျခင္း မျဖစ္ပါ။

၈။ လိုတရ ကံစမ္းမဲ

လိုတရကို ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ လိုတရ ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ ကံစမ္းမဲ (“ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ ကံစမ္းမဲ”) တြင္ပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ပါဝင္ရန္အတြက္ လိုတရတြင္ log-in လုပ္ရန္မလိုပါ။ လိုတရထဲသို႔ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္၍ သတ္မွတ္ထား ေသာ ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ ကံစမ္းမဲ လင့္ခ္တြင ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္္ ကံစမ္းမဲသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ ကံစမ္းမဲ ေလွ်ာက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက ပါဝင္ရန္အတြက္ သင္၏ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္သာ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ လုိတရကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိုဘိုင္းကြန္ယက္မွ တဆင့္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စနစ္သည္ သင့္ဖုန္းနံပါတ္အား ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ ကံစမ္းမဲတြင္ ပါဝင္ေစရန္ အလိုအေလ်ာက္ မွတ္ယူေပးသြားမည္ျဖစ္၍ ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ ကံစမ္းမဲကို ေလွ်ာက္ရန္ ႏွင့္ ပါဝင္ရန္အတြက္ သင့္ထဲမွ မည္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္မွ မလိုအပ္ပါ။ MPTႏွင့္ ယင္းနွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ KSGM မွ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ယင္းတို႕နွင့္ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္စပ္သည္ျဖစ္ေစ တမိုးေအာက္တြင္ေနထိုင္ေသာသူတို႔မွာ ဤ ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ကံစမ္းမဲကို ပါ၀င္ရန္ အၾကံဳးမ၀င္ပါ။

ကံထူးရွင္ ၅ ဦးအထိအား (တနဂၤလာေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔တစ္ေလွ်ာက္) ေန႔စဥ္ ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ ကံစမ္းမဲဆုတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရေစရန္အတြက္ သင္သည္ ကံစမ္းမဲကို လိုတရ ဆိုဒ္တြင္ ထိုေန႔ရက္၌ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္) ၀၀း၀၀ ႏွင့္ ၂၃း၅၉ နာရီမ်ားအတြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ကံစမ္းမဲအတြက္ သင္သည္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။ ထိုအျပင္ အပတ္စဥ္ ကံထူးရွင္ ၆ ဦးအထိလည္း ရွိပါမည္။ သင္ သည္ အပတ္စဥ္ ကံစမ္းမဲကို ၀၀း၀၀ တနဂၤလာေန႔ မွ ၂၃း၅၀ တနဂၤေႏြေန႔ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္) အတြင္း အနည္း ဆံုး တစ္ႀကိမ္ေလွ်ာက္ပါက အလိုအေလ်ာက္ ပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္ပါမည္။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အပတ္စဥ္ ကံထူးရွင္မ်ားကို ေနာင္လာမည့္ တနဂၤလာေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ SIM မွတ္ပံုတင္အခ်က္အလက္မ်ား အတည္ျပဳရန္အတြက္ သင္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ေသာ နံပါတ္ ကို တိုက္႐ိုက္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆုမဲမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ MPT ၏ ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုတို႔သည္ ဆုမဲမ်ားကို MPT ၏ သတ္မွတ္ဆိုင္ခြဲမ်ားသို႔ လစဥ္ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကံထူးရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ပါက ဆုမဲ MPT ၏ ဆုိုင္ခြဲ သို႔ ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ကံစမ္းမဲ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ရပ္စဲျခင္း၊ ဆိုိင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို အခ်ိန္ မေရြး ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ ကံစမ္းမဲကို MPT ၏ လက္လီဝယ္ယူ သံုးစြဲသူ မ်ား အတြက္ သာရည္ရြယ္ပါသည္။ အကယ္၍ လိုတရ သို႔မဟုတ္ ေန႕စဥ္/အပတ္စဥ္ကံစမ္းမဲကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္း အပါအဝင္ သင္အလႊဲသံုးစားလုပ္သူဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံသယျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္အား ဆုခ်ီးျမွင့္ ျခင္းကို မေပးဘဲထားျခင္းႏွင့္ ေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းကိုတာဝန္မရွိေစဘဲျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။အကယ္၍ ကံစမ္းမဲေပါက္သျဖင့္ သင့္ကိုဖုန္းကိုေခၚဆိုရာတြင္ ေျဖၾကားျခင္းမရွိပါက၊ ကံစမ္းမဲဆုႏွင့္အျခားအခြင့္အေရးမ်ား အားျခြင္းခ်က္မရွိ ရုတ္သိမ္းမည့္ျဖစ္သည္။သို႕ျဖစ္ပါ၍MPTရုတ္သိမ္းလိုက္ေသာကံစမ္းမဲဆုအား အျခားကံထူးရွင္အား ေရြးျခယ္ မည္ျဖစ္သည္။

၉။ အေထြေထြ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တြင္ ဖတ္႐ႈ ႏိုင္သည့္ MPT ၏ အေထြေထြ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“GTC”) အရျဖစ္ရပါမည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ GTC အၾကား ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားက လႊမ္းမိုးရမည္။ ဤ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုခုအရျဖစ္ရပါမည္။ အကယ္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္၊ ပဋိညာဥ္ ျပဳခ်က္၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ခုခုအား တရား႐ံုးတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထိုအေၾကာင္း အရာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တရားမဝင္ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာ မသက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါက က်န္ရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ (တရားမဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အပ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရဘဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္စီသည္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ား ဆံုး အတိုင္းအတာအထိ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး အာဏာသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ရွိရမည္။


Some text some message..