မမဲလုံး-တကယ်ချစ်ရင်
lotaya.mpt.com.mm
|
2022-01-14#lotaya_funny
Some text some message..