Lotayamm

ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
healthcare.com.mm
|
2019-05-07


ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း ရင္ဘတ္ ေအာင့္ျခင္း (Chest Pain) သည္ ရင္ဘတ္ အလယ္တည့္တည့္ ေနရာတစ္ခုတည္း၌ ေအာင့္ျခင္းကိုသာ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရင္ဘတ္တစ္ခု လုံးသာမကရင္ဘတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည့္တျခား အစိတ္အပိုင္းမ်ားအထိ ျပန႔္ႏွံ႔ၿပီး ေအာင့္ျခင္း၊ ထိုးျခင္း၊ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း အားလုံးကို ဆိုလိုပါသည္။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဆရာဝန္မွ အတိအက် ေရာဂါခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း (Diagnosis) ကို လုပ္ၿပီးမွသာ မည္သည့္ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရင္ဘတ္ေအာင့္သည့္ ေဝဒနာကို မၾကာခဏ ခံစားေနရသူ တခ်ိဳ႕သည္ ေရာဂါကို ဆရာဝန္ႏွင့္ျပၿပီး ေရာဂါအေျဖမရွာပဲ မိမိကိုယ္ မိမိႏွလုံး ေရာဂါ (သို႔) အစာအိမ္ေရာဂါ စြဲကပ္ေနသည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္မွ အႀကံေပးသည့္ မိမိသန္ရာ နည္းမ်ားျဖင့္ ကုသေနၾကသည္ကို မၾကာခဏ ၾကားသိေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္သည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနသူမ်ား အားလုံးအတြက္ ဗဟုသုတ လို႔ငွာ Dr. Warwick Carter ေရးသားသည့္ Home Doctor ထဲမွ ေကာင္းႏိုးရာမ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္၍ ျပဳစုတင္ျပလိုက္ပါသည္။ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိမႈ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းသည္ အဆုပ္ (သို႔) ႏွလုံးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပါက အေရးႀကီးသျဖင့္ အေရးေပၚအေနျဖင့္ ေဆး႐ုံ အကူအညီကို ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္ ႏိုင္ပါသည္။ တျခားအဂၤါ အစိတ္အပိုင္း မ်ားျဖစ္သည့္ အစာႁပြန္၊ ရင္အုံ အ႐ိုး၊ နံ႐ိုး၊ ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီး၊ ေသြးလႊတ္ေၾကာ ငယ္မ်ား၊ ေသြးျပန္ေၾကာႏွင့္ နာ့ဗ္ေၾကာမ်ား၊ ႂကြက္သား၊ အ႐ိုးႏု၊ ရင္သားႏွင့္ေက်ာ႐ိုးဆစ္မ်ား စသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္ ျပႆနာရွိပါကလည္း ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမတူသည္ကို အေျခခံ၍ ေအာင့္သည့္ အေျခအေန မ်ားမွာလည္း စူး၍ ေအာင့္ျခင္း၊ ကိုက္၍ ေအာင့္ျခင္း၊ ေပ်ာ့လြန္း မျပင္းလြန္းေအာင့္ျခင္းႏွင့္ ၿဖိကပ္၍ ေအာင့္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ မၾကာခဏ ေအာင့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အစာစားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ အသက္ျပင္းျပင္း ရွဴျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စေအာင့္ႏိုင္ၿပီး ေအာင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အဖ်ားဝင္ျခင္း၊ ပါးစပ္ပ်က္ျခင္း စသည့္ လကၡဏာမ်ား တြဲပါလာႏိုင္ပါသည္။ ဆရာဝန္မွ လိုအပ္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေရာဂါခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးမွသာ ေရာဂါကို အမ်ိဳးအစားကို မွန္ကန္စြာ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါစစ္ေဆးသတ္မွတ္ ျခင္း (Diagnosis) ဆရာဝန္သည္ ေရာဂါကို အတိအက် သိရွိရန္အတြက္ အ႐ိုးကို ေကာင္းစြာ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ အ႐ိုးႏွင့္တခ်ိဳ႕တစ္ရွဴးမ်ားကိုပါ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ CT scan, ႏွလုံးအလုပ္လုပ္ပုံကို ေကာင္းစြာျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ECG ( Electro-Cardiac Graph), အဆုပ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ Lung Function Test ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ ပါးစပ္မွတဆင့္ ကင္မရာထည့္၍ ၾကည့္သည့္ Endoscopy စသည္တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ စမ္းသပ္မွႈကို တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ ပို၍ွ ျပဳလုပ္ၿပီး သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါ သည္။ ထိုသို႔ ရွာေဖြၿပီး ျဖစ္ရသည့္ေရာဂါဇက္ျမစ္ကို အတိအက်သိမွသာ ထိေရာက္သည့္ ကာကြယ္ ကုသမႈကို ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို အျဖစ္မ်ားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ၁။ ဒါဏ္ရာရရွိ ျခင္း (Injury) ရင္ဘတ္ ဒါဏ္ရာရရွိေသာအခါ ရင္ဘတ္၌ အညိဳအမဲစြဲ၍ နံ႐ိုးက်ိဳးျခင္း၊ ႂကြက္သား (သို႔) အ႐ြတ္မ်ား စုတ္ၿပဲျခင္း စသည့္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေနရာ အနံ႔ျပားကို ေအာင့္ေစၿပီး လႈပ္ရွားပါက ပိုဆိုးပါသည္။ ၂။ ဗိုင္းရစ္ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ျခင္း ( Viral infection ) ဗိုင္းရစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႂကြက္သားမ်ားကို ေရာင္ေစသျဖင့္ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ေက်ာကုန္းဘက္တြင္ရွိေသာ ႂကြက္သားအဆြယ္ အပြားမ်ားကို ကိုက္ခဲနာက်င္ ေစပါသည္။ ၃။ အဆစ္ေရာင္နာေရာဂါ (Arthritis) ေက်ာ႐ိုးဆစ္၌ အ႐ိုးေၾကၿပီး နာ့ဗ္ေၾကာမ်ားအား ဖိညႇပ္ခံရ၍ ရင္ဘတ္၏ ေက်ာဘက္၌သာမကပဲ နာ့ဗ္ေၾကာမ်ား ျပန႔္နံ႔သည့္ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္အထိ နာက်င္ေစႏိုင္သည္။ ကိုယ္အေနအထား ေျပာင္းပါက ပိုမိုနာက်င္ေစပါသည္။ ၄။ Myocardial Infaction ႏွလုံးေရာဂါသည္ ေကာ္လက္စထေရာလ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အဆီဖတ္မ်ားမွ ႏွလုံးႂကြက္သားအား ေသြးေထာက္ပံ့ ေပးေန သည့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာ တခုခုအား ပိတ္ဆို႔ ေစေသာ အခါ ျဖစ္ေစ ပါသည္။ ႏွလုံးသည္ ခႏၶာကိုယ္ တခုလုံးကို ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးေနေသာ အဂၤါျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ႏွလုံးႂကြက္သား ကိုယ္တိုင္မွာပင္ ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရမရေတာ့ေသာေၾကာင့္ က်ဳံ႔လိုက္ ႂကြလိုက္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာအခါ ေသြးကိုခႏၶာ ကိုယ္တစ္ခုလုံးသို႔ ေရာက္ေအာင္ မတြန္းပို႔ ေပးႏိုင္ေတာ့ပဲ ႏွလုံးေရာ ခႏၶာကိုယ္ပါ ေအာက္စီဂ်င္ ျပတ္လပ္ၿပီး အသက္ဆုံးရႈံး ႏိုင္ပါသည္။ ႏွလုံးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းသည္ လည္ပင္း၊ ေမး (သို႔) လက္ေမာင္း ( ဘယ္ဘက္၌ ပိုျဖစ္သည္) စသည့္ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပုံမွန္အားျဖင့္ ဘယ္ဘက္ရင္ဘတ္၊ အေရွ႕ဘက္ လည္ပင္း ေအာက္၊ ရင္ဘတ္ အလယ္တည့္တည့္ႏွင့္ ပုခုံးအေရွ႕ျခမ္းတို႔၌ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ေအာင့္သည့္ ပုံစံမွာ စူး၍ ေအာင့္ျခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ဖိႏွိပ္ပြတ္တိုက္ခံရျခင္း (သို႔) အလြန္အမင္း ကိုက္ခဲေစသည့္ ေအာင့္ျခင္းမ်ိဳးကို ခံစားရသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွလုံးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္လွႈပ္ရွားျခင္း၊ အေနအထားေျပာင္းျခင္း၊ အစားစားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုနာက်င္ေစျခင္းမရွိပါ။ ႏွလုံးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါက ခ်က္ခ်င္းဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆး႐ုံအကူအညီ အေရးေပၚ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၅။ ႏွလုံးေရာဂါ တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ရင္ေခါင္းတြင္ ဆူးေအာင့္ျခင္း (Angina) ရင္ေခါင္းတြင္ ဆူးေအာင့္လာၿပီး ရင္ဘတ္ကိုဖိ၍ ဆုပ္ညႇစ္ခံထားရသည့္ ေအာင့္ျခင္းမ်ိဳးကို ခံစားရပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရင္ဘတ္အလယ္တည့္တည့္တြင္ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း (သို႔) အားကစားလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အနားယူလိုက္ပါက သက္သာသြားေလ့ရွိသည္။ ၆။ အဆုပ္ပြျခင္း ( Pneumonia) အဆုပ္ပြျခင္းသည္ အဆုပ္ကို အဓိကဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေလအိတ္ အေသးမ်ား (Alveoli) တြင္ ဘတ္တီးရီးယား ကူးစက္ေရာဂါပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ ႏွာေခါင္းမွ ရွဴသြင္းလိုက္ေသာ ေအာက္စီဂ်င္မ်ားကို အဆုပ္ေလအိတ္ နံရံရွိ ဆံခ်ည္မွ်င္ ေသြးေၾကာမ်ားမွတဆင့္ ႏွလုံးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရၿပီး ႏွလုံးမွတဆင့္ ေအာက္စီဂ်င္ကို ေသြးက ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ သယ္ေဆာင္ၿပီး ျဖည့္ေပးရပါသည္။ အဆုပ္ပြေသာအခါ ေလအိတ္မ်ားတြင္ ဘတ္တီးရီးယားေၾကာင့္ ေလအိတ္ တစ္ခုလုံး (သို႔) ေလအိတ္ နံရံရွိ ဆံခ်ည္မွ်င္ ေသြးေၾကာမ်ား ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး အဆုပ္ ပုံမွန္အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ အဖ်ားဝင္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ မကုသပါက ဘတ္တီးရီးယားမ်ား အဆုပ္တစ္ခုလုံး ျပည့္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေလအိတ္မ်ား ပ်က္စီးၿပီး ခႏၶာကိုယ္အား ေအာက္စီဂ်င္ မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံး ႏိုင္ပါသည္။ ၇။ အဆုတ္ ေျမႇးေရာင္ေရာဂါ (Pleurisy) အဆုတ္ အေျမႇးပါးေရာင္လွ်င္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာျဖစ္ေစႏိုင္၍ အသက္ရွဴျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပိုေအာင့္ႏိုင္ပါသည္။ ၈။ အစာအိမ္ေရာဂါေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း (Reflux oesophagitis) အစာအိပ္တြင္ ဟိုင္ဒ႐ိုကလိုရစ္ အက္ဆစ္ပါရွိၿပီး အစာအိမ္အား ထူထဲေသာ အခြၽဲမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ အစာအိမ္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားတြင္ အစာအိမ္ ပုံမွန္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအား အစာအိမ္နံရံရွိ ခြၽဲမ်ားမွ ကာကြယ္မႈမေပးႏိုင္သည့္အခါ အက္ဆစ္မ်ားမွ အစာအိမ္နံရံသို႔ ေရာက္ရွိေလာင္ကြၽမ္းႏိုင္ၿပီး ပူ၍ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴ ၾကပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ၉။ Tietze syndrome ရင္အုံ႐ိုး အေနာက္ဘက္ရွိ နံ႐ိုးႏွင့္ ဆက္ထားေသာ အ႐ြတ္တစ္ခု (သို႔) တစ္ခု ထက္ပို၍ ေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစၿပီး ပူ၍ နာက်င္ျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ၁ဝ။ ေသြးခဲပိတ္ျခင္း ( A blood clot) ေသြးခဲ တစ္ခုခုသည္ ေသြးေၾကာအတြင္း၌ ေမ်ာပါေနလ်င္ ခႏၶာကိုယ္၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းတြင္မဆို ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ပါသည္။ ထိုေသြးခဲသည္ အဆုပ္တြင္းရွိ အဓိကေသြးလႊတ္ေၾကာ တစ္ခုခုအား ပိတ္ဆို႔ေသာအခါ ( Pulmonary embolus) ကို ျဖစ္ေစၿပီး ပိတ္ဆို႔ခံရေသာ အဆုပ္၏ အစိတ္ပိုင္းကို ပ်က္စီးေစျခင္းျဖင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴၾကပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ တျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ား (၁) အဆုပ္ အျပင္ဘက္ရွိ ရင္ဘတ္ထဲတြင္ ေလခိုေနျခင္း (Pneumothorax )၊ (၂) နာ့ဗ္ေၾကာ၌ ဗိုင္းရပ္ ပိုးဝင္ေရာက္ေနျခင္း (Shingles)၊ (၃) အဆုပ္ပ်က္စီးျခင္း (Bronchiectasis)၊ (၄) ႏွလုံးႂကြက္သား သို႔ ပိုးဝင္ျခင္း (Myocarditis)၊ (၅) ေမြးရာပါ ႏွလုံး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ ပုံမမွန္ျခင္း၊ (၆) ႏွလုံး အဆို႔ရွင္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း ၊ (၇) အဆုပ္တြင္း တစ္ေနရာရာ၌ ကင္ဆာရွိေနျခင္း၊ (၈) ႏွလုံးေရာဂါအတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေနျခင္း (Cardiac neuroses)၊ (၉) ရင္ဘတ္ နံရံေရာင္ျခင္း၊ (၁ဝ) သည္းေျခ အိတ္တြင္ ေရာဂါဝင္၍ ေရာင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မည္သူမဆို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္သည္ျဖစ္ေစ ရင္ဘတ္ေအာင့္သည့္ ေဝဒနာကို တစ္ႀကိမ္ထက္မက ခံစားရပါက အႏၲရယ္ရွိ ႏိုင္သည္ကို ႏွလုံးမူ၍ ေရာဂါကို အတိအက်သိရွိရန္ႏွင့္ အခ်ိန္မီ ကာကြယ္၊ ကုသႏိုင္ရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ မျဖစ္မေန ေတြ႕သင့္ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အစာအိမ္ေရာဂါ (သို႔) ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆေနသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ထိုေရာဂါမ်ား အမွန္တကယ္ ရွိေနပါက ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကား ခ်က္မပါဘဲ မိမိသန္ရာ ေဆးမ်ား သုံးစြဲေနျခင္းသည္ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ပိုမိုပြားလာေစရန္ ေမြးထားသည္ႏွင့္ပင္ တူေနသျဖင့္ အႏၲရယ္ ႀကီးမားလွေၾကာင္းကို သတိေပးရင္း မိမိ၏ က်န္းမာေရးကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါရန္ အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။ Ref: Health Digest Credit to ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား  သင္သိလိုသမွ် က်န္းမာေရးေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Healthcare.com.mm ၏ hotline နံပါတ္ 7887 သို႔ MPT မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းျဖင့္ ၂၄ နာရီ အခ်ိန္မေ႐ြး  ေခၚဆိုၿပီး ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ပါၿပီရွင္။


ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..