အခမဲ့ေခၚသူနားဆင္ေတးသံစဥ္အစီအစဥ္သံုးစြဲျခင္းကံစမ္းပြဲ

MPT ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဤစာမ်က္ႏွာသည္အခမဲ့ေခၚသူနားဆင္ေတးသံစဥ္အစီအစဥ္သံုးစြဲျခင္းကံစမ္းပြဲ(“ပရိုမိုးရွင္း”)တြင္ပါဝင္ကံစမ္းသည့္အခါသင့္အေနျဖင့္လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ပရိုမိုးရွင္းအား ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (“MPT”“ကၽြႏု္ပ္တို႔” “ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို” “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏”)က ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ရယူ ႏုိင္ပါသည္။ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ကံစမ္းျခင္းျဖင့္သင္သည္ ဤစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (စုေပါင္း၍ “စည္းကမ္းခ်က္မ်ား” ဟု ေခၚဆိုရန္) ကိုဖတ္႐ႈၿပီး နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ စည္းေႏွာင္မႈကိုခံယူရန္ သေဘာတူေၾကာင္း သေဘာေဆာင္ပါ သည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါမေရြး ေျပာင္းလဲမႈရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခု ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ သင္၏ဆက္လက္ပါဝင္ကံစမ္းမႈသည္ ေျပာင္းလဲၿပီးျဖစ္ေသာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ကို သင္က လက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ Promotion

၁.၁  ပရိုမိုးရွင္းတြင္ MPT ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအတုိင္းအတာသည္ ေအာက္တြင္ထပ္မံရွင္းလင္းေဖာ္ျပမည့္ က်သင့္ေငြေကာက္ခံျခင္း (Billing) ႏွင့္ စာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္း (Subscription) ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။

၁.၂  စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ သင့္အား အတိအလင္းအပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည့္ အခြင့္အေရးအားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရးကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာပ့ံပိုးသူမ်ားက သီးသန္႔ ရယူထိန္းသိမ္းထားပါသည္။သင္အေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္းသာ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ကံစမ္းႏုိင္ၿပီး အျခားေသာအသုံးျပဳခံစားမႈအားလုံးကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ ထားပါသည္။

၁.၃  MPT သည္ MPT ၏ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ သင္၏ ပရိုမိုးရွင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ကံစမ္းမႈကို အေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ တာဝန္မရွိဘဲ အၿမဲတမ္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယာယီေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္စဲျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ခြင့္ျပဳရန္ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ သင္အေပၚ ဆက္လက္စည္းေႏွာင္မႈရွိရမည္။

၁.၄  ပရိုမိုးရွင္းတြင္ သင္၏ပါဝင္ကံစမ္းမႈသည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာႏွင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ားေပၚမူတည္ႏိုင္သည္။ ပရိုမိုးရွင္း၏ အဆက္ျပတ္ျခင္း၊(စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စီစဥ္မထားဘဲျဖစ္ေစ) ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚျခင္းသို႔မဟုတ္ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ ျခင္းတစ္ခုခုအတြက္ MPT သည္ သင့္အေပၚ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚမဆို တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္သည္ကို သင့္အေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။

၁.၅  သင္၏ ပရိုမိုးရွင္းအသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အလဲြသံုးစားျပဳမႈ၊ သင္၏ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ မည္ သည့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္မဆို သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္၏ အျခားေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုခုအတြက္ MPT တြင္ တာဝန္ မရွိေစရ။

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား

အျခားတတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွအျခားနည္းျဖင့္ တရားသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွလြဲ၍ သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္အတုိင္း ဤ ပရိုမိုးရွင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသား၊ ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ လိုဂိုမ်ား၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာ မဟုတ္ေသာ (စုေပါင္း၍ “အေၾကာင္းအရာ”) MPT ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအခ်က္္အလက္ တစ္ခုခုႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥာဏပစၥည္းအခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးမွာ MPT ႏွင့္ ၎၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရးကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာပ့ံပိုးသူမ်ား၏ သီးသန္႔ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ပရိုမိုးရွင္း၏ မည္သည့္အရာကမွ် ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားတစ္ခုခုတြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထုိေအာက္တြင္ရွိေသာ အသံုးျပဳခြင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ဖန္တီးသည္ဟု မမွတ္ယူရ။ Promotion တြင္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုမွ ဆင့္ပြားရရွိလာေသာ လက္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ ဆင့္ပြားကူးယူျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ လူအမ်ားျမင္သာေစရန္ျပသျခင္း၊ လူအမ်ားျမင္သာေစရန္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ ရန္ သေဘာတူပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ အတိအလင္းခြင့္ျပဳမထားေသာ မည္သည့္ရည္ရြယ္ ခ်က္အတြက္မဆို အေၾကာင္းအရာအားအသံုးျပဳျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ထားပါသည္။

၃။ စာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္း

၃.၁  ပရိုမိုးရွင္းကာလသည္ ၁၃ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၈ မွ ၁၃ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ ရက္ေန႕အထိျဖစ္ပါသည္။ (“ပရိုမိုးရွင္းကာလ”)

၃.၂  ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ကံစမ္းႏုိင္ရန္ သင္အေနျဖင့္ အခမဲ့ေခၚသူနားဆင္ေတးသံစဥ္အစီအစဥ္သံုးစြဲျခင္းကံစမ္းပြဲကိုပါ၀င္နိုင္ရန္ MPTမွေပးပို႕ထားေသာ စာတိုမွ တဆင့္စာရင္းေပးသြင္းရမည္။

၄။ ပါဝင္ကံစမ္းႏုိင္သူမ်ား

၄.၁  ဤပရိုမိုးရွင္းကို အနည္းဆံုး အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္(၁၆)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိျပီး (MPT SIM အသုံးျပဳ ေနသည့္) မွတ္ပံုတင္ထားေသာ MPT သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၄.၂  MPTနွင့္တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊မပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစMPT အတြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္MPT၏ ဝန္ထမ္းမ်ား(မိသားစုနွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ား အပါအ၀င္)ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ကံစမ္းခြင့္မရွိပါ။

၅။ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း

MPT အေနျဖင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အတြက္လိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ လူသိမ်ားေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ပါဝင္ ကံစမ္းသူမ်ား၏ဗီဒီယိုမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟုကန္႔သတ္မထားေသာ MPT ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဈး ကြက္ရွာေဖြရန္၊ ေၾကာ္ျငာရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ရန္ အလို႔ငွာပါဝင္ကံစမ္းသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အၾကား ေဝမွ်ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ MPT၏တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ရာတတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ထိုကဲ့သို႔ေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ပါဝင္ကံစမ္းသူမ်ားက သေဘာတူညီၿပီး ခြင့္ျပဳပါသည္။

၆။ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း

သင္သည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အရာထမ္းမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား (၁) သင္ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအပါအဝင္ သင္၏ ပရိုမိုးရွင္းအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း (၂) ဤတြင္ပါဝင္ေသာကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားတစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းတစ္ခုခုအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၃) ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေက်ာ္ၾကားမႈကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားအား အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (Publicity Rights) သို႔မဟုတ္၊ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္အခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို သင့္အေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၄) သင္၏ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုခုကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၅) ပရိုမိုးရွင္းမွတစ္ဆင့္ သင္တင္ျပေသာ သို႔မဟုတ္ သင္ရရွိေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု၏ ရလဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (၆) သင္၏ဖုန္းနံပါတ္(စာရင္းသြင္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းမသြင္းထားသည္ျဖစ္ေစ)၊ ဟန္းဆက္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိရိယာမွတဆင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ ပရိုမိုးရွင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတို႔မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား၊ ကုန္က်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေၾကြးၿမီႏွင့္ အသံုးစရိတ္ မ်ား (ေရွ႕ေန႔ခမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟုကန္႔သတ္မထားေသာ) တစ္ခုခု ႏွင့္ အားလံုးထံမွႏွင့္ ၎တို႔ကိုဆန္႔က်င္၍ ကာကြယ္ေပးရန္၊ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္သေဘာတူပါသည္။

၇။ အာမခံခ်က္မ်ား၏ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကန္႔သတ္ခ်က္

၇.၁  ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ပရိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ သင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္)ႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဤေနရာ၌ “ရွိသည့္အတုိင္း”ႏွင့္“ရွိႏိုင္ မည့္အတိုင္း” ရႏိုင္ေသာစနစ္ျဖင့္ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္ပရိုမိုးရွင္းလည္ပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ပရိုမိုးရွင္းမွတဆင့္ အျခားနည္းျဖင့္သင္အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ၎၏တိက်မႈအပါအဝင္သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္ေသာ အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ပါ။ သင္၏ ပရိုမိုးရွင္းအသံုးျပဳမႈသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရွိေသာအႏၱရာယ္ကို မိမိဘာသာတာဝန္ယူသည္ဟု အတိအလင္းသေဘာတူပါသည္။

၇.၂  MPTသည္ပရိုမိုးရွင္းအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ သင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္သည့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္အရျဖစ္ေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဆက္ အားျဖင့္ျဖစ္ေသာ နစ္နာမႈမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟုကန္႔သတ္မထားေသာ နစ္နာမႈတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

၇.၃  သင္အေနျဖင့္ပရိုမိုးရွင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကံစမ္းရာတြင္မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပရိုမိုးရွင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးဆက္အရျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မည္သည့္သေဘာသဘာဝ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးအစားမဆိုရွိသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ၊ ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပးရန္တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား တစ္ခုခုႏွင့္အားလံုးမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ MPT ကိုထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား အသိေပးၿပီးသည့္တိုင္ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ကံစမ္းစဥ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ကံထူးဆုအား အသံုးျပဳခံစားျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚမဆို ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထိခိုက္မႈတစ္ရပ္ရပ္အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု မကန္႔သတ္လ်က္၎တို႔မွေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာေသာႏွင့္ ၎တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳေသာ ေတာင္းခံမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားစြဲဆိုရန္ အေၾကာင္းတို႔မွ MPT အားကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ရာသက္ပန္ လြတ္ၿငိမ္းေစရန္ သေဘာတူညီပါသည္။

၇.၄  သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အမ်ားဆံုးအတုိင္းအတာအေလ်ာက္ MPT သည္ ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္း၏ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟုကန္႔သတ္မထားေသာအတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ားအားလံုးကို မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါသည္။

၇.၅  ပရိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ပရိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ သင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ MPT ဆာဗာမ်ား သို႔မဟုတ္ MPT မွ ပို႔ေသာအီလက္ထေရာက္နစ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပါသည္ဟု MPT က အာမခံျခင္း မျပဳပါ။

၈။ တတိယပုဂၢိဳလ္၏အေၾကာင္းအရာ

ပရိုမိုးရွင္းတြင္တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ရရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔က ပ့ံပိုးေပး ထားေသာအေၾကာင္းအရာ(“တတိယပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအရာ”)တို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂိၢဳလ္၏အေၾကာင္းအရာသို႔မဟုတ္ တတိယပုဂိၢဳလ္၏အေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုခုအတြက္MPTတြင္တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္၊ထုတ္ကုန္မ်ားသို႔မဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတစ္ခုခုအား ရည္ၫႊန္းခ်က္သည္ MPT က ေထာက္ခံမႈ၊ ကမကထျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳမႈ မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔သြယ္ဝိုက္ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

၉။ အေထြေထြ

၉.၁ တတိယပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦး၏စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္မႈရွိလွ်င္ ကံထူးဆုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါမည္။

၉.၂  စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ MPT ၏ အေထြေထြစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“GTC”) အရျဖစ္ရပါမည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ GTC အၾကား ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းမ်ားက လႊမ္းမိုးရမည္။

၉.၃  စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုခုအရျဖစ္ရပါမည္။

၉.၄  အကယ္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎အက်ံဳးဝင္မႈ၏ စည္းကမ္းမ်ား ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္၊ ျပ႒ာန္း ခ်က္တစ္ခုခုအား တရား႐ံုးတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာအဖြဲ႔တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ထိုအေၾကာင္းအရာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တရားမဝင္ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာမသက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါက စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ က်န္ရွိေသာ အပိုင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ စည္းကမ္းမ်ား၊ ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ (တရားမဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွအပ)ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေစရဘဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္စီသည္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ားဆံုး အတိုင္းအတာအထိ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး အာဏာသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ရွိရမည္။

အခမဲ့ေခၚသူနားဆင္ေတးအစီအစဥ္ကံစမ္းပြဲအသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။  မွတ္ပံုတင္ထားေသာMPTအသံုးျပဳသူမ်ား (MPT ဆင္းမ္ကဒ္အသံုးျပဳသူ)၊ အနည္းဆံုး အသက္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ရမည္။

၂။  အသံုးျပဳသည္MPTမွေပးပို႕ထားေသာလင့္ခ္ကိုေအာင္ျမင္စြာစာရင္းေပးသြင္းျပီး ပရိုမိုးရွင္းကာလအတြင္းအခမဲ့သံုးစြဲခြင့္ ေပးထားေသာသီခ်င္းအားပရိုမိုးရွင္းကာလျပီးဆံုးသည္အထိ အသံုးျပဳေန သူျဖစ္ရမည္။

၃။ ပရိုမိုးရွင္းကာလသည္ ၁၃ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၈ မွ ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ ရက္္ေန႔အထိ ျဖစ္ၿပီး ပရိုမိုးရွင္းကာလျဖစ္သည္။

၄။ ကံထူးရွင္မ်ားအား ပရိုမိုးရွင္းကာလ ျပီးဆံုးေသာအခါ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
- ပထဆု iPhone XR (၁)လံုး၊
- ဒုတိယဆု ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကဒ္(၃)ကတ္

၅။  ကံထူးသူမ်ားအား ၁၄ ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးုျခယ္မည္ျဖစ္ျပီး ကံထူးသူမ်ားအားယင္းေန႕တြင္ပင္ ေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ကံထူးသူမ်ားအား ၃ရက္အတြင္းဆက္သြယ္၍ မရပါက အျခားကံထူးသူမ်ားအားေရြးျခယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္။

၆။  MPTနွင့္တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊မပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစMPTအတြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသို႔မဟုတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႕မဟုတ္မိသားစုနွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္MPT၏ ဝန္ထမ္းမ်ားပရိုမိုးရွင္း တြင္ပါဝင္ကံစမ္းခြင့္မရွိပါ။

၇။  ဆုကိုလာေရာက္ထုတ္ယူရန္၊ ပထမဆုရွင္မွာ သက္ဆိုင္ရာေၾကျငာမႈျပဳလုပ္ေသာေန႕ရက္မွစ၍ တစ္လ အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္လူကိုယ္တိုင္ MPT ရုံးခ်ဳပ္သို႕ လာေရာက္ထုတ္ယူရပါမည္။

၈။  ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္ကံစမ္းမဲေပါက္သူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္အပါအ၀င္ပရိုမိုးရွင္းနွင့္ပတ္သတ္ ေသာမည္သည့္အေျခအေနကိုမဆိုMPT၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကသာေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။ေနာက္ထပ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊စံုစမ္းမႈမ်ားနွင့္ အေပးအယူမ်ားကိုျပဳလုပ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား


(၁) ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မွာဘယ္လုိပါ၀င္လုိ႔ရပါသလဲ။

CRBT ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အခမဲ့ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ မက္ေဆ့ခ်္ကုိ လက္ခံရရွိျပီး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ကံစမ္းမဲကာလကဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ။

၁၃.၁၂.၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ ၁၃.၁၂.၂၀၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ကံထူးႏုိင္ရန္ ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ ့ကုိက္ညီဖုိ ့လုိပါသလဲ။

CRBT subscription FOC campaign ကုိ ပါ၀င္ရပါမယ္။ ဆုမဲ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေနာက္ဆုံးရက္အထိ CRBT ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ဆက္လက္အသုံးျပဳထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ကံထူးရွင္ကုိဘယ္လုိေရြးခ်ယ္မွာလဲ။ ဘယ္ေန႔ ေရြးခ်ယ္ေပးမွာလဲ။

ကံထူးရွင္တစ္ေယာက္ကုိ MPT ရဲ ့campaign management system မွတစ္ဆင့္ က်ပမ္းေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကံထူးသူမ်ားအား ၁၄.၁၂.၂၀၁၈ ရက္ေန ့တြင္ဖုန္းေခၚဆို အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

(၅) ဆုမဲအေရအတြက္ဘယ္ေလာက္လဲ။

• ပထမဆု iPhone XR တစ္လုံး
• ၁ သိန္းတန္ Top Up ၃ဆု

(၆) မဲေပါက္တဲ့သူေတြကုိဘယ္လုိေၾကာ္ျငာေပးမွာလဲ။

ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကံထူးရွင္မ်ားအား ၃ ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္၍မရပါက အျခားကံထူးသူမ်ားအားေရြးျခယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

(၇) ဆုမဲကို ဘယ္လိုလာေရာက္ထုတ္ယူရမလဲ။

ပထမဆုမဲေပါက္သူသည္သက္ဆိုင္ရာေၾကညာမႈျပဳလုပ္ျပီးေနာက္တလအတြင္းMPTရုံးသုိ႕မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း ယူေဆာင္ လာ၍ လာေရာက္ထုတ္ယူ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..