ဓမ္မတရားတော်များ

တာဝန်ရှိမှုကို မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်

ဤဆိုဒ်တွင် ဓမ္မစကားဝိုင်းကို နားဆင်နိုင်စေရန် MPT မှမဟုတ်သော ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစု နှင့် သစ္စာပါရမီ ဓမ္မမိသားစု မှကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ သင်၏ ဓမ္မစကားဝိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုရာ၌ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော မည်သည့်ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုတရပ်ရပ် တို့၌ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ၊ အထူးပြုမှုများ၊ မတော်တဆ သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနိုင်ဖွယ်ရာရှိသည်ဟုမှတ်ယူချက်၊စွပ်စွဲချက်များစသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် MPTမှတာဝန်မရှိပါ။


ဓမ္မစကားဝိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သတ်၍တိုက်ရိုက်(သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ၊ ဥပဒေအရ (သို့မဟုတ်) အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက်လာသောကိစ္စရပ်များအတွက် ကိုယ်စားပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) တာဝန်ခံခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်သည်ကို အသုံး ပြုသူမှ နားလည်သိရှိပြီး သဘောတူပါသည်။


ဓမ္မစကားဝိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အကြောင်းအရာများ ရရှိနိုင်ခြင်း၊ မှန်ကန်ခြင်း ၊ ပြည့်စုံခြင်း (သို့မဟုတ်) အချက်အလက်များ အသုံးဝင်ခြင်း ၊ အသုံးပြုမှုကို အဆက်မပြတ်စေခြင်း စသည်တို့ကို အာမခံခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ၊ အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုထားသောကိစ္စရပ်များ ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း ၊ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများ အတွက် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။


Some text some message..